Truy cập

Hôm nay:
29
Hôm qua:
183
Tuần này:
878
Tháng này:
6372
Tất cả:
236740

Ý kiến thăm dò

định hướng phát triển

Ngày 18/12/2020 00:00:00

ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ

VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 chúng ta tiếp tục có những thuận lợi; tình hình chính trị ổn định, truyền thống đoàn kết vượt mọi khó khăn của Đảng bộ và nhân dân luôn được phát huy; nhiều cơ chế chính sách của Đảng Nhà nước ban hành tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng theo đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng bộ. Tuyến đường Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn; Quảng Xương đi Nông Cống qua địa bàn xã đã mở ra một triển vọng mới cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Bên cạnh những thuận lợi đó, trong giai đoạn tới chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, tác động của tình hình thế giới và khu vực về biển đông, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp tác động lớn đến sản xuất nông nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung.

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU.

1. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và tính tiền phong gương mẫu của đảng viên khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế, phát huy các nguồn lực tại chỗ, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp trên để xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh. Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngh quyết Đại hi Đảng các cp nhim k 2020-2025, gn vi thc hin Ngh quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóaXII vềtăng cường xây dng, chnh đốn Đảng; ngăn chn, đẩy lùi s suy thoái v tư tưởng chính tr, đạo đức, li sng, nhng biu hin "t din biến", "t chuyn hóa" trong ni b tổ chức đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền.. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

II. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

“ ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN”.

III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU.

1. Về kinh tế.

1.1. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025: 75 triệu đồng.

1.2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2025: 50 ha.

1.3. Tổng sản lượng lương thực từ cây lúa bình quân hàng năm đạt 8.840 tấn.

1.4. Diện tích trồng lúa đến năm 2025: Cây lúa 680 ha, năng suất 120 tạ/ha/năm, SL 81.600 tấn; cây cói..........

1.5. Đến năm 2025 tổng đàn trâu, bò: 900 con, đàn lợn: 7.000 con, đàn gia cầm: 90.000 con.

1.6. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2025: 120 tấn.

1.7. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn năm 2025: 15 doanh nghiệp.

1.8. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm: 12% theo kế hoạch Huyện giao.

1.9. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được bê tông hóa, nhựa hóa đến năm 2025: 100%. Hệ thống giao thông, kênh mương chính nội đồng được bê tông hóa nội đồng đạt 90%.

1.10. Số trang trại trên địa bàn đến năm 2025: 6 trang trại.

1.11. Năm 2024 đạt xã NTM Nâng cao; năm 2025 có 5/10 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (50% thôn)

2. Văn hoá xã hội.

2.1. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm 0,6%.

2.2. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm bình quân hàng năm theo chỉ tiêu huyện giao

2.3.

2.4. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025: 98%.

2.5. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025: 98 % trở lên.

2.6. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm: đạt 100%.

2.7. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2025: 90% trở lên.

2.8. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025: 50% (5 thôn)

2.9. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025: 100%

3. Về môi trường.

3.1. Tỷ lệ dân số được dùng nước sạch năm 2025: 75%.

3.2. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025: 100%.

4. Về an ninh trật tự.

4.1. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2025: đạt 100%

5. Về xây dựng Đảng.

5.1.Tổng số đảng viên mới kết nạp thời kỳ 2021- 2025: 35 đảng viên.

5.2. Hàng năm tỷ lệ Chi bộ đạt 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20 % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

5.3. MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội đạt vững mạnh.

IV. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tạo bước chuyển biến rõ nét về chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

1.1. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, quy hoạch sản xuất, bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, chủ động, tích cực chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các cá nhân thực hiện việc tích tụ ruộng đất, sản xuất quy mô lớn, với phương châm sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, làm tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây trồng vật nuôi cho nhân dân, đẩy mạnh cải tạo vườn tạp. Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo tưới tiêu hợp lý và phòng chống bão lụt có hiệu quả.

Lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại tổng hợp tập trung, tăng tổng đàn đối với các loại gia súc, gia cầm có giá trị kinh tế cao. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tổng đàn trâu, bò đạt 900 con, đàn lợn 7.000 con, đàn gia cầm các loại 90.000 con.

Tập trung chỉ đạo phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Hướng dẫn biện pháp kỹ thuật để nhân dân nuôi trồng đạt hiệu quả kinh tế cao.

1.2. Đẩy mạnh phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Mở rộng quy mô sản xuất ngành tiểu thủ công nghiệp nghề chiếu cói trong sản xuất các mặt hàng mỹ nghệ, các công ty, doanh nghiệp may gia công trên địa bàn, duy trì các nghề hiện có như mộc, nề, hàn gia công, kinh doanh vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng. Đẩy mạnh tuyên truyền các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động các hộ gia đình đủ điều kiện thành lập mới các công ty, doanh nghiệp. Bám sát chủ trương, biện pháp của Huyện, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Xây dựng quy hoạch vùng sản xuất lúa quy mô lớn, khu sản xuất công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ thương mại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở phù hợp, phát huy lợi thế về hệ thống giao thông qua địa bàn xã, như tuyến đường Sao Vàng – Nghi Sơn.

Tập trung huy động nguồn lực tại chỗ hợp pháp, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, đặc biệt là nguồn hỗ trợ của nhà nước từ các chương trình, thu hút các nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của địa phương.

Thực hiện tốt chương trình cải tạo vườn tạp, phát huy triệt để kinh tế vườn, kết hợp cải tạo cảnh quan trong khu dân cư theo mô hình thôn kiểu mẫu.

1.3. Đẩy mạnh phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ.

Tạo môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư, đầu tư vào lĩnh vực thương mại tổng hợp, may mặc xuất khẩu phát huy lợi thế về giao thông và lao động của địa phương.

Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn để mọi người có nhu cầu tham gia các chương trình, các lớp đào tạo nghề, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, đáp ứng nhu cầu việc làm của các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn huyện nói riêng và nhu cầu xã hội nói chung, chú trọng đào tạo nghề tại chỗ phù hợp với điều kiện và thu nhập của một bộ phận nhân dân.

Tăng cường công tác tuyên truyền, và định hướng để người lao động tiếp cận được các dịch vụ, công việc tốt nhất về xuất khẩu lao động.

2. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa về văn hóa – thể thao.

2.1. Về giáo dục đào tạo: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Đầu tư cơ sở vật chất các nhà trường đảm bảo đáp ứng yêu cầu chuẩn quốc gia theo hướng hiện đại. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, với phương châm xã hội phải quan tâm, tham gia có trách nhiệm với lĩnh vực giáo dục, các trường giữ vững và phát huy chất lượng trường chuẩn quốc gia, phấn đấu đạt chuẩn mức độ cao hơn.

Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, phối hợp liên kết trong chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp, đấu mối đào tạo nghề tiểu thủ công nghiệp cho nhân dân, phát huy xã đạt chuẩn xã hội học tập. Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa lĩnh vực khuyến học, tạo động lực thi đua trong học tập.

2.2. Về Văn hóa, thông tin TDTT: Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao chất lượng hoạt động của các làng văn hóa, gia đình văn hóa gắn với việc thực hiện các tiêu chí công nhận danh hiệu “công dân gương mẫu”,”Gia đình kiểu mẩu”, “thôn, làng kiểu mẫu”.Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, phát huy, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống đài truyền thanh, nhằm đảm bảo mọi người dân được biết các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác dân vận, công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước

Đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể dục thể thao trong nhân dân, làm tốt công tác xã hội hóa lĩnh vực văn nghệ, thể dục thể thao, phấn đấu đạt 40% người dân thường xuyên tham gia rèn luyện thể dục thể thao.

Quan tâm bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử Đền Tam Giang, chùa Bảo Quốc, tổ chức tốt các lễ hội ở di tích. từng bước mở rộng nâng cao các điểm vui chơi ở các thôn.

2.3. Về Y tế, dân số- KHHGĐ: Đảm bảo cơ sở vật chất, chất lượng nhân lực Trạm y tế xã, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đảm bảo người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế tại cấp xã tốt nhất, phấn đấu xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2020 – 2030. Tập trung tuyên truyền và thực hiện nghiêm các quy định, chính sách của nhà nước đối với đối tượng tham gia BHYT, phấn đấu đến năm 2025 có 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Nâng cao chất lượng hoạt động của truyền thông, làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người thực hiện tốt Pháp lệnh dân số, sức khỏe sinh sản, duy trì tốc độ tăng dân số tự nhiên hàng năm ở mức 0,6% năm, 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ.

2.4. Về thực hiện chính sách xã hội: Thực hiện tốt chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, uống nước nhớ nguồn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách, trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng. Thực hiện nghiêm túc và kịp thời các chế độ chính sách theo qui định của Đảng và Nhà nước đối với người có công, đảm bảo công bằng đúng đối tượng.

Tập trung chỉ đạo chương trình phát triển kinh tế xã hội tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân, xây dựng kế hoạch giảm nghèo hàng năm sát với từng đối tượng để có cơ chế, chính sách, biện pháp hỗ trợ cụ thể, đảm bảo phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững.

3. Tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, TTAT xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng và giữ vững ổn định chính trị. Tập trung xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể và lực lượng công an trong công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tập trung xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng chống những diễn biến mới phát sinh trên địa bàn trong giai đoạn mới.

Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trong việc tiếp dân, các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại của người dân, doanh nghiệp phải được xem xét giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết tố cáo đảm bảo công tâm, đúng pháp luật, làm tốt công tác dân chủ công khai và các biện pháp để công tác phòng chống tham nhũng lãng phí có hiệu quả.

V. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

1.1. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong Đảng bộ và quần chúng nhân dân, lấy kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết làm thước đo chất lượng học tập Nghị quyết đối với đảng viên và tổ chức Đảng, chú trọng việc bồi dưỡng lý luận và cập nhật kiến thức thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Ngh quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóaXII vềtăng cường xây dng, chnh đốn Đảng; ngăn chn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính tr, đạo đức, li sng, nhng biu hin "t din biến", "t chuyn hóa" trong ni bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện phai nhạt về lý tưởng, cơ hội, cục bộ, bè phái, chạy theo lợi ích cá nhân, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân với đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phát huy vai trò của đồng chí bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ trong việc tuyên truyền giới thiệu, triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

1.2. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn việc xây dựng tổ chức với việc phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. Thực hiện tốt quy trình đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm. Quan tâm tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng phát triển đảng, bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng.

Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ đảm bảo tính liên tục, kế thừa, nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn, trách nhiệm cao với công việc, đủ sức giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời chuẩn bị tốt nguồn nhân sự tham gia đại biểu HĐND và lãnh đạo chủ chốt các tổ chức đoàn thể trong nhiệm kỳ tới.

Hoàn thiện việc sắp xếp đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn theo quy định của Đảng và Nhà nước, chú trọng chất lượng công tác, uy tín trong đảng và nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực trình độ chính trị, trình độ chuyên môn vững vàng, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đổi mới công tác dân vận theo hướng cụ thể, thiết thực, phát huy vai trò của Khối dân vận, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác dân vận đảm bảo kỹ năng trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, chú trọng công tác dân vận chính quyền để giải quyết kịp thời những bức xúc xã hội, những kiến nghị chính đáng của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

1.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác lãnh đạo. Thường xuyên kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng để kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khuyết điểm, động viên khích lệ kịp thời những việc làm hay, những kết quả tốt. Tăng cường công tác kiểm tra của cấp uỷ, chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT đảng ủy, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo kịp thời bảo đảm đúng nguyên tắc quy định của Điều lệ Đảng. Kiên quyết xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm, kịp thời biểu dương những nhân tố tích cực và nhân rộng mô hình tiên tiến. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên nhất là đảng viên đi làm ăn xa.

Kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, những nơi dễ xãy ra tham nhũng, lãng phí như quản lý đất đai, tài nguyên, quản lý ngân sách, xây dựng cơ bản, cải cách hành chính, những vấn đề gây bức xúc trong xã hội.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng lề lối, tác phong làm việc trực tiếp, cụ thể, chất lượng, kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, giảm hội họp, giấy tờ để nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác.

1.4. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy.

Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy. Duy trì tốt chế độ hội họp, thông tin báo cáo, sơ tổng kết. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Đổi mới việc ra Nghị quyết gắn với chương trình hành động và tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực hiệu quả.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng lề lối, tác phong làm việc trực tiếp, cụ thể, chất lượng, kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, giảm hội họp, giấy tờ để nâng cao hiệu suất, hiệu quả trong lãnh đạo của cấp ủy.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chỉ đạo, điều hành của chính quyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện cải cách hành chính.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thông qua các kỳ họp, tiếp xúc cử tri và hoạt động của từng đại biểu HĐND, nâng cao chất lượng giám sát đảm bảo thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở cơ sở, đảm bảo các chủ trương của Đảng chính sách và pháp luật của Nhà nước được thực thi một cách tốt nhất. Chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho công tác tổng kết nhiệm kỳ HĐND xã (2016 - 2021) và cuộc bầu cử Quốc hội - HĐND các cấp nhiệm kỳ (2021 - 2026).

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền trên tất cả các lĩnh vực, xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân sai phạm, không hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện tốt phương châm chọn việc, chọn thời điểm phù hợp, quyết tâm, quyết liệt để tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành với kết quả cao.

Đảm bảo sự lãnh đạo của đảng, sự giám sát của HĐND trong công tác cải cách hành chính, chế độ công khai dân chủ tại cơ sở, thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ công chức trong sạch, tạo môi trường thân thiện khi người dân đến cơ quan nhà nước.

3. Tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức xã hội.

Tăng cường công tác dân vận của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, đổi mới công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng và đời sống của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay tại thôn làng. Củng cố kiện toàn đội ngũ làm công tác dân vận từ xã đến thôn, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “ dân vận khéo” thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” tạo sự nhất trí, đồng thuận trong nhân dân.

MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tryền thống cách mạng và đạo đức lối sống đến đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân. Vận động nhân dân đoàn kết thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội. Chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động vận động thu hút đoàn viên hội viên.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động với chính quyền, các ban ngành đoàn thể. Bám sát nhiệm vụ của địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận cao thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh ở địa phương góp phần xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI là Đại hội dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và phát triển. Với truyền thống cách mạng, đoàn kết thống nhất của Đảng bộ và nhân dân trong xã, với ý thức tự lực, tự cường, tinh thần chủ động, sáng tạo,với những thành tựu và kinh nghiệm lãnh đạo đã đạt được trong những năm đổi mới và trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Huyện. Đảng bộ và nhân dân xã nhã nhất định sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đại biu Đảng bộ xã lần thứ XXVI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra, xây dựng quê hương Tế Nông ngày càng giàu đẹp, văn minh.

ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ

VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 chúng ta tiếp tục có những thuận lợi; tình hình chính trị ổn định, truyền thống đoàn kết vượt mọi khó khăn của Đảng bộ và nhân dân luôn được phát huy; nhiều cơ chế chính sách của Đảng Nhà nước ban hành tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng theo đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng bộ. Tuyến đường Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn; Quảng Xương đi Nông Cống qua địa bàn xã đã mở ra một triển vọng mới cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Bên cạnh những thuận lợi đó, trong giai đoạn tới chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, tác động của tình hình thế giới và khu vực về biển đông, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp tác động lớn đến sản xuất nông nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung.

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU.

1. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và tính tiền phong gương mẫu của đảng viên khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế, phát huy các nguồn lực tại chỗ, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp trên để xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh. Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngh quyết Đại hi Đảng các cp nhim k 2020-2025, gn vi thc hin Ngh quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóaXII vềtăng cường xây dng, chnh đốn Đảng; ngăn chn, đẩy lùi s suy thoái v tư tưởng chính tr, đạo đức, li sng, nhng biu hin "t din biến", "t chuyn hóa" trong ni b tổ chức đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền.. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

II. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

“ ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN”.

III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU.

1. Về kinh tế.

1.1. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025: 75 triệu đồng.

1.2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2025: 50 ha.

1.3. Tổng sản lượng lương thực từ cây lúa bình quân hàng năm đạt 8.840 tấn.

1.4. Diện tích trồng lúa đến năm 2025: Cây lúa 680 ha, năng suất 120 tạ/ha/năm, SL 81.600 tấn; cây cói..........

1.5. Đến năm 2025 tổng đàn trâu, bò: 900 con, đàn lợn: 7.000 con, đàn gia cầm: 90.000 con.

1.6. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2025: 120 tấn.

1.7. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn năm 2025: 15 doanh nghiệp.

1.8. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm: 12% theo kế hoạch Huyện giao.

1.9. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được bê tông hóa, nhựa hóa đến năm 2025: 100%. Hệ thống giao thông, kênh mương chính nội đồng được bê tông hóa nội đồng đạt 90%.

1.10. Số trang trại trên địa bàn đến năm 2025: 6 trang trại.

1.11. Năm 2024 đạt xã NTM Nâng cao; năm 2025 có 5/10 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (50% thôn)

2. Văn hoá xã hội.

2.1. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm 0,6%.

2.2. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm bình quân hàng năm theo chỉ tiêu huyện giao

2.3.

2.4. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025: 98%.

2.5. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025: 98 % trở lên.

2.6. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm: đạt 100%.

2.7. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2025: 90% trở lên.

2.8. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025: 50% (5 thôn)

2.9. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025: 100%

3. Về môi trường.

3.1. Tỷ lệ dân số được dùng nước sạch năm 2025: 75%.

3.2. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025: 100%.

4. Về an ninh trật tự.

4.1. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2025: đạt 100%

5. Về xây dựng Đảng.

5.1.Tổng số đảng viên mới kết nạp thời kỳ 2021- 2025: 35 đảng viên.

5.2. Hàng năm tỷ lệ Chi bộ đạt 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20 % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

5.3. MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội đạt vững mạnh.

IV. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tạo bước chuyển biến rõ nét về chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

1.1. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, quy hoạch sản xuất, bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, chủ động, tích cực chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các cá nhân thực hiện việc tích tụ ruộng đất, sản xuất quy mô lớn, với phương châm sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, làm tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây trồng vật nuôi cho nhân dân, đẩy mạnh cải tạo vườn tạp. Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo tưới tiêu hợp lý và phòng chống bão lụt có hiệu quả.

Lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại tổng hợp tập trung, tăng tổng đàn đối với các loại gia súc, gia cầm có giá trị kinh tế cao. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tổng đàn trâu, bò đạt 900 con, đàn lợn 7.000 con, đàn gia cầm các loại 90.000 con.

Tập trung chỉ đạo phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Hướng dẫn biện pháp kỹ thuật để nhân dân nuôi trồng đạt hiệu quả kinh tế cao.

1.2. Đẩy mạnh phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Mở rộng quy mô sản xuất ngành tiểu thủ công nghiệp nghề chiếu cói trong sản xuất các mặt hàng mỹ nghệ, các công ty, doanh nghiệp may gia công trên địa bàn, duy trì các nghề hiện có như mộc, nề, hàn gia công, kinh doanh vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng. Đẩy mạnh tuyên truyền các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động các hộ gia đình đủ điều kiện thành lập mới các công ty, doanh nghiệp. Bám sát chủ trương, biện pháp của Huyện, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Xây dựng quy hoạch vùng sản xuất lúa quy mô lớn, khu sản xuất công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ thương mại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở phù hợp, phát huy lợi thế về hệ thống giao thông qua địa bàn xã, như tuyến đường Sao Vàng – Nghi Sơn.

Tập trung huy động nguồn lực tại chỗ hợp pháp, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, đặc biệt là nguồn hỗ trợ của nhà nước từ các chương trình, thu hút các nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của địa phương.

Thực hiện tốt chương trình cải tạo vườn tạp, phát huy triệt để kinh tế vườn, kết hợp cải tạo cảnh quan trong khu dân cư theo mô hình thôn kiểu mẫu.

1.3. Đẩy mạnh phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ.

Tạo môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư, đầu tư vào lĩnh vực thương mại tổng hợp, may mặc xuất khẩu phát huy lợi thế về giao thông và lao động của địa phương.

Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn để mọi người có nhu cầu tham gia các chương trình, các lớp đào tạo nghề, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, đáp ứng nhu cầu việc làm của các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn huyện nói riêng và nhu cầu xã hội nói chung, chú trọng đào tạo nghề tại chỗ phù hợp với điều kiện và thu nhập của một bộ phận nhân dân.

Tăng cường công tác tuyên truyền, và định hướng để người lao động tiếp cận được các dịch vụ, công việc tốt nhất về xuất khẩu lao động.

2. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa về văn hóa – thể thao.

2.1. Về giáo dục đào tạo: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Đầu tư cơ sở vật chất các nhà trường đảm bảo đáp ứng yêu cầu chuẩn quốc gia theo hướng hiện đại. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, với phương châm xã hội phải quan tâm, tham gia có trách nhiệm với lĩnh vực giáo dục, các trường giữ vững và phát huy chất lượng trường chuẩn quốc gia, phấn đấu đạt chuẩn mức độ cao hơn.

Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, phối hợp liên kết trong chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp, đấu mối đào tạo nghề tiểu thủ công nghiệp cho nhân dân, phát huy xã đạt chuẩn xã hội học tập. Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa lĩnh vực khuyến học, tạo động lực thi đua trong học tập.

2.2. Về Văn hóa, thông tin TDTT: Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao chất lượng hoạt động của các làng văn hóa, gia đình văn hóa gắn với việc thực hiện các tiêu chí công nhận danh hiệu “công dân gương mẫu”,”Gia đình kiểu mẩu”, “thôn, làng kiểu mẫu”.Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, phát huy, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống đài truyền thanh, nhằm đảm bảo mọi người dân được biết các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác dân vận, công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước

Đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể dục thể thao trong nhân dân, làm tốt công tác xã hội hóa lĩnh vực văn nghệ, thể dục thể thao, phấn đấu đạt 40% người dân thường xuyên tham gia rèn luyện thể dục thể thao.

Quan tâm bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử Đền Tam Giang, chùa Bảo Quốc, tổ chức tốt các lễ hội ở di tích. từng bước mở rộng nâng cao các điểm vui chơi ở các thôn.

2.3. Về Y tế, dân số- KHHGĐ: Đảm bảo cơ sở vật chất, chất lượng nhân lực Trạm y tế xã, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đảm bảo người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế tại cấp xã tốt nhất, phấn đấu xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2020 – 2030. Tập trung tuyên truyền và thực hiện nghiêm các quy định, chính sách của nhà nước đối với đối tượng tham gia BHYT, phấn đấu đến năm 2025 có 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Nâng cao chất lượng hoạt động của truyền thông, làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người thực hiện tốt Pháp lệnh dân số, sức khỏe sinh sản, duy trì tốc độ tăng dân số tự nhiên hàng năm ở mức 0,6% năm, 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ.

2.4. Về thực hiện chính sách xã hội: Thực hiện tốt chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, uống nước nhớ nguồn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách, trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng. Thực hiện nghiêm túc và kịp thời các chế độ chính sách theo qui định của Đảng và Nhà nước đối với người có công, đảm bảo công bằng đúng đối tượng.

Tập trung chỉ đạo chương trình phát triển kinh tế xã hội tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân, xây dựng kế hoạch giảm nghèo hàng năm sát với từng đối tượng để có cơ chế, chính sách, biện pháp hỗ trợ cụ thể, đảm bảo phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững.

3. Tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, TTAT xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng và giữ vững ổn định chính trị. Tập trung xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể và lực lượng công an trong công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tập trung xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng chống những diễn biến mới phát sinh trên địa bàn trong giai đoạn mới.

Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trong việc tiếp dân, các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại của người dân, doanh nghiệp phải được xem xét giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết tố cáo đảm bảo công tâm, đúng pháp luật, làm tốt công tác dân chủ công khai và các biện pháp để công tác phòng chống tham nhũng lãng phí có hiệu quả.

V. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

1.1. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong Đảng bộ và quần chúng nhân dân, lấy kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết làm thước đo chất lượng học tập Nghị quyết đối với đảng viên và tổ chức Đảng, chú trọng việc bồi dưỡng lý luận và cập nhật kiến thức thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Ngh quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóaXII vềtăng cường xây dng, chnh đốn Đảng; ngăn chn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính tr, đạo đức, li sng, nhng biu hin "t din biến", "t chuyn hóa" trong ni bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện phai nhạt về lý tưởng, cơ hội, cục bộ, bè phái, chạy theo lợi ích cá nhân, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân với đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phát huy vai trò của đồng chí bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ trong việc tuyên truyền giới thiệu, triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

1.2. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn việc xây dựng tổ chức với việc phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. Thực hiện tốt quy trình đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm. Quan tâm tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng phát triển đảng, bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng.

Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ đảm bảo tính liên tục, kế thừa, nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn, trách nhiệm cao với công việc, đủ sức giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời chuẩn bị tốt nguồn nhân sự tham gia đại biểu HĐND và lãnh đạo chủ chốt các tổ chức đoàn thể trong nhiệm kỳ tới.

Hoàn thiện việc sắp xếp đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn theo quy định của Đảng và Nhà nước, chú trọng chất lượng công tác, uy tín trong đảng và nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực trình độ chính trị, trình độ chuyên môn vững vàng, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đổi mới công tác dân vận theo hướng cụ thể, thiết thực, phát huy vai trò của Khối dân vận, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác dân vận đảm bảo kỹ năng trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, chú trọng công tác dân vận chính quyền để giải quyết kịp thời những bức xúc xã hội, những kiến nghị chính đáng của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

1.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác lãnh đạo. Thường xuyên kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng để kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khuyết điểm, động viên khích lệ kịp thời những việc làm hay, những kết quả tốt. Tăng cường công tác kiểm tra của cấp uỷ, chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT đảng ủy, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo kịp thời bảo đảm đúng nguyên tắc quy định của Điều lệ Đảng. Kiên quyết xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm, kịp thời biểu dương những nhân tố tích cực và nhân rộng mô hình tiên tiến. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên nhất là đảng viên đi làm ăn xa.

Kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, những nơi dễ xãy ra tham nhũng, lãng phí như quản lý đất đai, tài nguyên, quản lý ngân sách, xây dựng cơ bản, cải cách hành chính, những vấn đề gây bức xúc trong xã hội.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng lề lối, tác phong làm việc trực tiếp, cụ thể, chất lượng, kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, giảm hội họp, giấy tờ để nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác.

1.4. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy.

Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy. Duy trì tốt chế độ hội họp, thông tin báo cáo, sơ tổng kết. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Đổi mới việc ra Nghị quyết gắn với chương trình hành động và tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực hiệu quả.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng lề lối, tác phong làm việc trực tiếp, cụ thể, chất lượng, kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, giảm hội họp, giấy tờ để nâng cao hiệu suất, hiệu quả trong lãnh đạo của cấp ủy.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chỉ đạo, điều hành của chính quyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện cải cách hành chính.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thông qua các kỳ họp, tiếp xúc cử tri và hoạt động của từng đại biểu HĐND, nâng cao chất lượng giám sát đảm bảo thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở cơ sở, đảm bảo các chủ trương của Đảng chính sách và pháp luật của Nhà nước được thực thi một cách tốt nhất. Chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho công tác tổng kết nhiệm kỳ HĐND xã (2016 - 2021) và cuộc bầu cử Quốc hội - HĐND các cấp nhiệm kỳ (2021 - 2026).

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền trên tất cả các lĩnh vực, xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân sai phạm, không hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện tốt phương châm chọn việc, chọn thời điểm phù hợp, quyết tâm, quyết liệt để tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành với kết quả cao.

Đảm bảo sự lãnh đạo của đảng, sự giám sát của HĐND trong công tác cải cách hành chính, chế độ công khai dân chủ tại cơ sở, thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ công chức trong sạch, tạo môi trường thân thiện khi người dân đến cơ quan nhà nước.

3. Tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức xã hội.

Tăng cường công tác dân vận của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, đổi mới công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng và đời sống của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay tại thôn làng. Củng cố kiện toàn đội ngũ làm công tác dân vận từ xã đến thôn, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “ dân vận khéo” thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” tạo sự nhất trí, đồng thuận trong nhân dân.

MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tryền thống cách mạng và đạo đức lối sống đến đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân. Vận động nhân dân đoàn kết thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội. Chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động vận động thu hút đoàn viên hội viên.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động với chính quyền, các ban ngành đoàn thể. Bám sát nhiệm vụ của địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận cao thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh ở địa phương góp phần xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI là Đại hội dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và phát triển. Với truyền thống cách mạng, đoàn kết thống nhất của Đảng bộ và nhân dân trong xã, với ý thức tự lực, tự cường, tinh thần chủ động, sáng tạo,với những thành tựu và kinh nghiệm lãnh đạo đã đạt được trong những năm đổi mới và trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Huyện. Đảng bộ và nhân dân xã nhã nhất định sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đại biu Đảng bộ xã lần thứ XXVI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra, xây dựng quê hương Tế Nông ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Người tốt, việc tốt